ul. Żubrowa 2b, Warszawa, Polska
+48 22 127 57 76
kontakt@fp.org.pl

Statut Fundacji Pedagogium

Fundacja Pedagogium

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Pedagogium” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 kwietnia 2006 roku przed notariuszem Markiem Bartnickim za numerem repertorium A 4249/2006, przez Pedagogium Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, wpisaną pod nr 150 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki, zwaną dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 4

Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Korzystając z dorobku organizacyjnego i naukowego Pedagogium – Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez:
  1. popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu, wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży;
  2. wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego, zawodowego, materialnego osób i instytucji zajmujących się edukacją;
  3. wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;
  4. promocja koncepcji twórczej resocjalizacji jako sposobu przeciwdziałania patologiom i wykluczeniom społecznym;
  5. pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;
  6. pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz:
   1. promocji modelu życia wolnego od uzależnień,
   2. poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
   3. obronności państwa,
   4. krzewienia idei demokracji i samorządności;
  7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży) pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8. promowanie idei samorządności w wymiarze studenckim, zawodowym i terytorialnym;
  9. poszukiwanie i promowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności, poprawy jakości i skutecznej ewaluacji w edukacji.
  10. organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczania przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.
 2. Działalność określona w ust. 1 jest kierowana również do osób niepełnosprawnych.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie:
  1. Klubów Pedagogium – młodzieżowego wolontariatu;
  2. programów, projektów i działań wychowawczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych, kulturalnych i sportowych dla młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub patologicznych, młodzieży niepełnosprawnej oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne;
  3. ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych, oświatowych, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych i sportowych;
  4. działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
  5. imprez turystycznych a w szczególności wycieczek, obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla młodzieży;
  6. kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, badań, seminariów, warsztatów, wystaw, targów oraz wymiany międzynarodowej;
  7. stypendiów;
  8. działań inwestycyjnych;
  9. zakupu sprzętu i wyposażenia;
  10. działalności redakcyjnej i wydawniczej;
  11. biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej;
  12. ruchu społecznego wokół idei Fundacji;
  13. pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej, społecznej oraz dla rodzin patologicznych;
  14. działań związanych z wolontariatem na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi, chorych lub niepełnosprawnych;
  15. działalności charytatywnej dla najuboższych oraz pomoc i wspieranie takiej działalności prowadzonej przez innych;
  16. działalności pożytku publicznego, odpłatnej i nieodpłatnej, w zakresie zadań powierzonych do wykonywania przez uprawnione organy administracji publicznej w zakresie zgodnym z celami realizowanymi przez Fundację.
 2. Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w układzie PKD
  określa załącznik nr 1 do statutu.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przyznany w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 5. środków otrzymanych od podatników w myśl art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 6. funduszy strukturalnych;
 7. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 12

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV
FUNDATOR

§ 14

Fundator:

 1. wnosi fundusz założycielski;
 2. nadaje pierwszy statut Fundacji;
 3. powołuje pierwszy skład Rady Nadzorczej.

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Nadzorcza;
 2. Zarząd Fundacji.

§ 16

 1. Rada Nadzorcza jest niezawisłym, kolegialnym, odrębnym od zarządzającego, organem nadzoru Fundacji.
 2. Rada Nadzorcza liczy od dwóch do ośmiu osób i powołana jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
 3. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje w drodze kooptacji.
 4. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wykluczeniu z jej składu.
 7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może być wyższe niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306, z późń.zm.)
 9. Sposób pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń określa regulamin pracy uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 11. Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
 12. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
  1. powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
  2. zatwierdzanie programów działania Fundacji;
  3. zatwierdzanie preliminarza finansowego składanego odrębnie na każdy rok obrotowy;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium za rok obrotowy i przyjmowanie sprawozdań finansowych;
  5. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
  6. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
  7. prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej Fundacji;
  8. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  9. uchwalanie zmian statutu Fundacji;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji, połączenia lub zmiany celów Fundacji;
  11. pozostałe wynikające z treści statutu.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji tworzy od dwóch do pięciu członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą prezes, nie więcej niż dwóch wiceprezesów oraz pozostali członkowie zarządu.
 3. Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieoznaczony.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 5. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 18

 1. Pracami Zarządu kieruje prezes.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd w szczególności:
  1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
  2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
  3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  5. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
  6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą działań należących do zadań Fundacji.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes.
 7. Składanie oświadczeń woli, których przedmiotem jest rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 10 000 pln, wymaga zgody Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego.
 8. Składanie oświadczeń woli, których przedmiotem jest rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 50 000 pln, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 9. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

Rozdział VI
INNE POSTANOWIENIA

§ 19

Na mocy poniższych postanowień w czasie działania Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do:
  1. osób sprawujących funkcję w organach lub będących pracownikami Fundacji;
  2. osób pozostających w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”, w stosunku do osób określonych w pkt a);
 2. przekazywania, bezpłatnie bądź na preferencyjnych warunkach, lub wykorzystywania, majątku Fundacji na rzecz, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz osoby dla nich bliskie.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 21

Decyzję w przedmiocie likwidacji oraz wyznaczenia likwidatora, podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Załącznik nr 1 do statutu Fundacji „Pedagogium”
Zakres działalności pożytku publicznego Fundacji „Pedagogium”
Wymienione poniżej zakresy działalności mogą mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.

 1. 22.11.Z Wydawanie książek
 2. 22.12.Z Wydawanie gazet
 3. 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 4. 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 5. 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 6. 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
 7. 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
 8. 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
 9. 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 10. 55.21.Z Schroniska turystyczne
 11. 55.22.Z Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
 12. 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 13. 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
 14. 63.30.B Działalność pośredników turystycznych
 15. 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 16. 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
 17. 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
 18. 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
 19. 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 20. 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 21. 73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
 22. 73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
 23. 73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
 24. 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 25. 80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
 26. 80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
 27. 80.42.A Nauka języków obcych
 28. 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 29. 85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
 30. 85.14.E Działalność paramedyczna
 31. 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 32. 85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
 33. 85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
 34. 85.32.B Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 35. 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
 36. 92.13.Z Projekcja filmów
 37. 92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
 38. 92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych
 39. 92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
 40. 92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca
 41. 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
 42. 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
 43. 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
 44. 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
 45. 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 46. 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
 47. 22.21.Z Drukowanie gazet
 48. 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 49. 22.23.Z Introligatorstwo
 50. 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 51. 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
 52. 55.51.Z Stołówki
 53. 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 54. 80.10.A Przedszkola
 55. 80.10.B Szkolnictwo podstawowe
 56. 80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne